közös költségKözös képviselet

Cégünk és alkalmazottai rendelkeznek a törvényben előírt, a társasházkezelői tevékenység ellátásához szükséges, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott OKJ 52789903 azonosítószámú társasházkezelői szakképesítéssel.

A közös képviselet ellátása során a következő feladatokat végezzük el:


• Közgyűlés összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek elkészítése.
• Közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása a társasházakról szóló jogszabályok, az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szerint, illetve a Társasházi Határozatok könyvének a vezetése.
• Tulajdonosonkénti nyilvántartás vezetése a közös költség, illetve igény szerint a vízdíj befizetéséről.
Intézkedés foganatosítása jogi úton a nem fizető tulajdonosokkal szemben (közös költség behajtás)
• Számlák, bankszámlák, bizonylatok könyvelése, beszámolók, bevallások készítése, költségek tervezése, elszámolása.
• Szerződéskötések (vállalkozói, szolgáltatói)
• Társasház tulajdonában lévő helyiség bérbeadásával kapcsolatos intézkedések megtétele, a bérbeadás lebonyolítása.
• Biztosítással kapcsolatos ügyintézések ellátása pl: kárbejelentés, kárszakértő fogadása (igény szerint).
• Társasház képviselete harmadik személlyel szemben valamint a hatóságok, bíróságok előtt.
• Tulajdonosokkal való kapcsolattartás.
• Az épület üzemeltetése és karbantartása érdekében szükséges intézkedések megtétele:
    Üzemeltetés: Közüzemi számlák jóváhagyása és kiegyenlítése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás és a tevékenységük ellenőrzése.
    Karbantartás: javítások, hibaelhárítások, előírt hatósági ellenőrzések (kémények, lift, érintésvédelem stb.) megszervezése, lebonyolítása.

Cégünk rendelkezik:
• A társasházak kezelésére létrehozott szoftverrel, amely minimalizálja a hibalehetőséget a könyvelésben és lehetővé teszi az egyes tulajdonosok aktuális egyenlegének és befizetéseinek pontos nyomon követését az ügyfélkapun keresztül belépő, regisztrált tulajdonosok részére.
• Javításokat, hibaelhárításokat végző iparosok, cégek partnerkapcsolatával, akik rövid időn belül korrekt áron és színvonalas munkával dolgoznak.
• Jogi háttérrel: Kamarai tagsággal rendelkező, társasházi és ingatlan ügyekben jártas ügyvédi iroda partnerrel.

Mi a közös képviselő feladata és ki legyen az?

hasonló problémák kezelése


A közös képviselő személyéről a lakástulajdonosok együttesen, közgyűlésen határoznak. Tevékenységét a közgyűlés ellenőrzi, mellyel szemben beszámolási kötelezettsége van. Ennek során köteles beszámolni a tulajdonosok által meghatározott tevékenységének eredményéről, továbbá köteles ismertetni az éves elszámolást, illetve a tervezett költségvetést. Arra is van mód, hogy közös képviselő mellett egy fő ellenőrző biztos vagy egy elnökből és tagokból álló intézőbizottság kerüljön megválasztásra. Az intézőbizottság tagjait a tulajdonostársak maguk közül választják, míg közös képviselő lehet a társasházban ingatlannal nem rendelkező külső magánszemély, vagy cég is. Ezt kivéve az intézőbizottság nem különbözik a közös képviselőtől, hiszen elnökének jogállása és felelőssége a közös képviselőével azonos.


A közös képviselő legyen közvetlen kapcsolatban a lakóközösséggel és a társasház közvetlen környezetével, hogy a felmerülő problémákat mindenki számára megnyugtatóan kezelni tudja.

A társasház legfőbb szerve, a közgyűlés dönt a képviselő megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak (SZMSZ) rendelkeznie kell a közös képviselő részletes feladat- és hatásköreiről is. Ebben továbbá részltesen ismertetni kell a közös képviselő, illetve az ellenőrző biztos vagy intéző bizottság feladatait, annak érdekében, hogy egy esetleges későbbi, vitás kérdés esetén az SZMSZ megfelelő alapul szolgálhasson számonkérésükhöz.

Közös képviselő felmentése:
Ha a közös képviselő megszegi, vagy nem megfelelően teljesíti a kötelezettségeit, felmentése mellett ellene kártérítési per is kezdeményezhető. Hogy milyen jogcímen és milyen kötelezettség megszegése esetén lehetséges vele szemben igényt támasztani jogsértő tevékenységével, vagy mulasztásával kapcsolatosan, az a társasház által kötött egyedi szerződés tartalmától függ. A közös képviselő felelőssége például akkor merülhet fel, ha valamilyen kötelezettségét elmulasztja például közszolgáltatóval vagy hatósággal szemben és emiatt a társasházat kamatfizetésre vagy bírság megfizetésére kötelezik.

A közös képviselő feladatai az alábbi néhány nagyobb csoportba foglalhatók:


• Pénzügyi feladatok: éves költségvetési javaslat elkészítése, közös költség kiszámítása, közlése, könyvelés, nyilvántartások vezetése, számlák kifizetése, fizetőképes helyzet figyelése, éves elszámolás és mérleg elkészítése, bevallások elkészítése, iratok őrzése.
• Műszaki feladatok: épület állagának figyelemmel kísérése, árajánlatok beszerzése, munkák megrendelése, javítások műszaki ellenőrzésének megszervezése, szabványossági vizsgálatok: tűz-, villám- és érintésvédelemmel kapcsolatban. Intézkedés az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítására, illetve a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenység ellátása is.
• Jogi feladatok: a közösség képviselete jogi és hivatali ügyekben, törvényességi felügyelet, a közgyűléstől kapott szakszerűtlen utasításokra való figyelmeztetés, SZMSZ és házirend javaslatainak kidolgozása, munkáltatói jogok gyakorlása bizonyos esetekben, szerződések kötése, eljárás a hátralékos tulajdonostársakkal szemben, jótállási, szavatossági jogok érvényesítése, eljárás a közös tulajdonnal kapcsolatos szabálysértések és birtokháborítások ügyében, közös képviselő váltás esetén átadás és átvétel lebonyolítása, közgyűlés határozatainak előkészítése és végrehajtása, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek, nyilvántartás vezetése a közgyűlés határozatairól és azok végrehajtásáról (Közgyűlési Határozatok Könyve)
• Szervezési feladatok: közgyűlés összehívása, közgyűlési anyagok elkészítése, félfogadás biztosítása, bizottságok létrehozásának indítványozása és velük történő együttműködés, munkavállalók kiválasztása és munkavédelmi oktatásban részesítése.
• Ellenőrzési feladatok: munkavégzések, házirend és tűzvédelem betartásának, lakások rendeltetésszerű használatának, közmű-fogyasztásmérők ellenőrzése.